Бизнес в Армения

Кратко описание

Инвестиционната политика на Република Армения е съставна част на икономическата политика на правителството на Република Армения и се разглежда като едно от най-важните средства за гарантиране на икономическото развитие. Инвестиционната политика е насочена към създаването на благоприятна инвестиционна и бизнес среда, повишаване на прозрачността на регулаторния климат, разкриване на конкурентните предимства на страната, увеличаване на обема на инвестициите в Армения, развитие на пазарната инфраструктура и към решаване на проблемите на икономическото развитие на базата на всичко това. Разработването на целенасочена инвестиционна политика и нейното ефективно осъществяване обуславя до голяма степен процеса на по-нататъшното индустриално и научно-техническо развитие на страната. Както във всички развиващи се страни, така и в Армения осигуряването на ръста на инвестициите води до решаване на редица въпроси от първостепенна важност, като създаването на нови работни места, прилагането на специфично за пазарната икономика ноу-хау (общ и финансов мениждмънт, маркетинг, нови технологии, специфични умения и др.), разкриване на нови пазари и осигуряване на възможности за достъп до тях и т. н.

Република Армения е обявила и осъществява политика на „отворени врати” по отношение на инвестициите и този либерален подход е гарантиран законодателно – по специално в приетия още през 1994 г. „Закон за чуждестранните инвестиции”, в утвърдената през 1995 г. Концепция за инвестиционната политика на Република Армения, както и в отнасящите се до инвестициите разпоредби на правните актове в икономическата сфера.

Инвестиционната политика на Република Армения е формирана и се осъществява въз основа на либерални принципи и е насочена към интегрирането на Армения в световната икономика.

Основните принципи на инвестиционната политика на Република Армения са:

 • прилагане на либерални принципи на стопанска дейност в сферата на инвестициите
 • осигуряване на привлекателност и стабилност на регулиращото инвестициите законодателство
 • осигуряване на еднакви недискриминационни условия за чуждите и местните инвеститори
 • предоставяне на национални и по-благоприятни режими на чуждестранните инвестиции и инвеститори
 • осигуряване на защита на законните интереси на инвестициите и инвеститорите.

Основната цел на инвестиционната политика на Република Армения е да осигури стабилен икономически растеж и издигане на жизненото равнище на населението чрез повишаване на икономическата активност, формиране на благоприятна инвестиционна среда и увеличаване на обема на инвестициите. За формирането на благоприятна инвестиционна среда и увеличаване на обемите на чуждите и местните инвестиции се отделя особено внимание на въпроса за премахването на административните препятствия в сферата на инвестициите.

Както преди, така и сега стимулирането на процеса на привличане на инвестиции и техният значителен обем в икономиката са особено важни за осигуряването на приемливи темпове и обеми на икономическо развитие на Република Армения.

Като си поставя за цел подобряването на инвестиционния климат и поощряването на инвестициите, правителството на Република Армения се стреми да осъществи редица стъпки от първостепенно значение, а именно:

 • За избягване на неравномерното териториално развитие на икономиката на страната в областите се осъществяват целеви мероприятия за стимулиране на инвестициите – развитие на икономическата инфраструктура, съобщенията и комуникациите, прилагане на ефективна система за стимулиране и подкрепа. Ведно с това ще продължават да се разработват и осъществяват комплексни програми за териториално развитие.
 • С оглед на съвременните тенденции в сферата на преките чуждестранни инвестиции - приоритетното увеличаване на теглото на инвестициите във високонаучните отрасли, се предприемат стъпки за съществена промяна на структурата на конкурентните предимства на страната, в която наличието на природни ресурси и евтина работна ръка трябва да играе все по-малка роля, а да се повиши значимостта на „създадените активи”, като: висококачествените специалисти, научноизследователските структури, степента на развитие на инфраструктурата. Специално внимание се отделя на развитието и широкото прилагане на информационните и комуникационните технологии, които днес са едни от основните направления за засилване на конкурентните преимущества на страната и намират място сред стратегическите приоритети на политиката на държавно развитие.
 • Осъществяване на по-пряко и активно сътрудничество с диаспората чрез формиране на среда на взаимно доверие и взаимна изгода.
 • Създаване на застрахователна система в съответствие с международните стандарти за защита на инвестициите от възможни рискове.

Details

Външноикономическо сътрудничество

Външното търговско-икономическо сътрудничество на Република Армения се осъществява на основата на либералните принципи. Основните направления на външното търговско-икономическо сътрудничество са интеграцията на Република Армения в световната икономика, поощряването на износа, привличането на инвестиции, създаването на благоприятна среда за развитие на външноикономическа дейност, развитието на инфраструктура, която повишава ефективността на външната търговско-икономическа дейност и др.

Осъществяването на балансирана политика в областта на външноикономическото сътрудничество е обусловено от факта, че задълбочаването на двустранното и многостранното сътрудничество и установяването на нови, по-благоприятни за Армения, отношения се разглеждат като приоритет. От страна на Република Армения се работи целенасочено и последователно за:

 • сключване на многостранни и двустранни международни споразумения в търговско-икономическата сфера
 • организиране на работата на междуправителствените комисии за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество и изпълнение на постигнатите по време на съвместните заседания договорености
 • оказване на консултантска, организационна и друга помощ на участниците в републикански и международни търговско-промишлени изложения, които представят продукцията на Армения

За по-нататъшното задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество ще допринесе дейността на търговските представителства (представители) на Република Армения в чужбина и, по-специално – в Европейския съюз и Руската федерация, както и откриването на такова представителство в САЩ.

Източник: Министерство на икономиката на Република Армения

 

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза