Управление

Президент

Президентът на Република Армения е държавен глава. Президентът следи за спазването на Конституцията и осигурява нормалното функциониране на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Президентът е гарант на суверенитета, териториалната цялост и сигурността на Република Армения. Президентът на републиката се избира от гражданите на Република Армения за срок от пет години.

Законодателна власт

Висшият законодателен орган в Република Армения е еднокамерното Национално събрание. Националното събрание се състои от 131 депутати (75 от тях са избрани на мажоритарен принцип, а 56 – на пропорционален) Националното събрание се избира чрез всеобщи избори за срок от пет години. Последните парламентарни избори са се състояли през май 2007 година.

Изпълнителна власт

Изпълнителната власт се осъществява от Правителството на Република Армения. Правителството се състои от премиер-министър и министри. Въз основа на проведените в Националното събрание консултации с парламентарните групи президентът назначава за премиер-министър лицето, спечелило доверието на мнозинството от депутатите, а ако това се окаже невъзможно – лицето, което се ползва с доверието на най-голям брой депутати. Президентът на републиката назначава и освобождава членовете на правителството по предложение на премиер-министъра.

Съдебна власт

Правосъдието в Република Армения се осъществява само от съдилищата в съответствие с Конституцията и законите. В Република Армения функционират първоинстанционни съдилища с обща юрисдикция, апелативни съдилища и Касационен съд, а в предвидени със закон случаи – също и специализирани съдилища. Висшата съдебна инстанция в Република Армения, освен по въпросите на конституционното право, е Касационният съд, който е призван да осигури еднаквото приложение на закона. Конституционното право в Република Армения се осъществява от Конституционния съд. Независимостта на съдилищата е гарантирана от Конституцията и законите. По ред, определен чрез Конституцията и законите, се формира и функционира Съветът по правосъдие. Прокуратурата на Република Армения е единна система, ръководена от главния прокурор. Прокуратурата функционира въз основа на закона в рамките на определените й с Конституцията правомощия.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза