Статут на специално пребиваване

Общи сведения

Приетият през 1994 г. „Закон на Република Армения за правното положение на чуждестранните граждани”, който по късно се променя в „Закон на Република Армения за чуждестранните граждани” позволяват на чуждестранните граждани да получат специален статут на пребиваване в Република Армения. Специалният статут на пребиваване се присъжда с разпореждане на президента на Република Армения на чуждестранни граждани от арменски произход, както и на чужденци, които развиват стопанска или културна дейност в Република Армения. Статутът се дава за срок от десет години.

Лицата, на които е присъден специален статут на пребиваване, получават специален паспорт на Република Армения, който има дава възможност да влизат на територията на Република Армения и да пребивават там без входна виза. На територията на Република Армения чужденците със специален статут на пребиваване имат равни права, свободи и задължения с гражданите на Република Армения, с изключение на изборното право. Те не подлежат и на задължителна служба във въоръжените сили на Република Армения.

Специалният паспорт на Република Армения се издава безплатно и по опростен ред на лицата, преживели арменския геноцид.

Как да се кандидатства?

За да кандидатства за специален статут на пребиваване, чуждестранният гражданин трябва да се свърже с дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения в своята страна. Ако в страната няма посолство или консулство на Република Армения, кандидатът може да се свърже с най-близките представителства на Република Армения. За да се запознаете с пълния списък на дипломатическите представителства и консулските учреждения на Република Армения, натиснете тук. На територията на Република Армения кандидатите трябва да се обърнат към паспортно-визовото управление на Полицията на Република Армения (гр. Ереван,ул.”Мащоц” 13 А, тел. +37410 523895)

Посочените по-долу документи трябва да се представят лично или с препоръчана поща в дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения

 1. Молба-анкета, адресирана до Президента на Република Армения (натиснете тук)
 2. Писмо, адресирано до ръководителя на дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения, което трябва да съдържа информация за:
  а) настоящо и предишно (ако има такова) гражданство;
  б) мотивите, поради които се кандидатства за специален статут на пребиваване;
  в) специалността и работата на кандидата;
  г) посещения в Република Армения;
  д) предишен статут на пребиваване в Република Армения, ако има такъв;
  е) съдимост
 3. Копия от страниците на националния паспорт, на които има снимка, лични данни и данни за валидност
 4. Копия на свидетелство за раждане или заместващ свидетелството документ
 5. Шест цветни снимки с размер 35х45 мм на светъл фон
 6. Квитанция, удостоверяваща плащането на държавната такса за получаване на специален паспорт. За размера на плащането във валута се информирайте от съответното посолство или консулство.

Ако сте изгубили своя специален паспорт на Република Армения, или той не е годен за употреба

В случай на изгубване на специалния паспорт на Република Армения, или ако той вече не е годен за употреба, се издава нов специален паспорт. За целта посочените по-долу документи трябва да се представят лично или с препоръчана поща в дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения

 1. Писмо, адресирано до ръководителя на дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения, с молба за издаване на нов специален паспорт на Република Армения;
 2. Копия от страниците на националния паспорт, на които има снимка, лични данни и данни за валидност;
 3. Две цветни снимки с размер 35х45 мм на светъл фон;
 4. Копие на изгубения (негодния) паспорт, ако има такова;
 5. Квитанция, удостоверяваща плащането на държавната такса за получаване на нов специален паспорт на Република Армения. За размера на плащането във валута се информирайте от съответното посолство или консулство.

Молим да имате предвид, че новият специален паспорт на Република Армения е със същата валидност, която е имал изгубеният или станал негоден за употреба паспорт.

Забележки

 1. Обикновено молбата за получаване на специален статут на пребиваване в Република Армения се разглежда в срок от 3-4 месеца. при необходимост от допълнително разглеждане срокът може да бъде удължен.
 2. В определени случаи молбата може да бъде отхвърлена от Президента на Република Армения. Получилите отказ лица могат да кандидатстват отново една година след получаване на отказа.
 3. Таксата за получаване на специален паспорт на Република Армения е в размер на 150000 арменски драма. Таксата за замяна на изгубен специален паспорт възлиза на 75000 арменски драма.
 4. Жителите на Австралия и Океания могат да се обръщат към Посолството на Република Армения във Вашингтон или към Генералното консулство на Република Армения в Лос Анджелис.
 5. Специалният паспорт на Република Армения не дава възможност на притежателя си за безвизово влизане в територията на страните от ОНД . В подобни случаи се използва националният паспорт на съответното лице.
 6. За жителите на САЩ, Австралия и Океания, Канада и Европа

Ако кандидатствате по пощата, трябва заплатите и сумата за изпращане на отговор. Посолствата и консулствата на Република Армения не носят отговорност при загубване на документи по вина на пощенските служби.

* За получаване на допълнителна информация се обръщайте към нас

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза