Виза

Документи

Кой се нуждае от виза за пътуване до Република Армения?

Съгласно Постановление № 1255 – Н от 04.10.2012 г. на правителството на Република Армения от 10 януари 2013 година гражданите на страните от Европейския съюз и гражданите на страните, не членове на Европейския съюз, които прилагат шенгенските принципи, се освобождават от изискването да получат входна виза за Република Армения. Гражданите на споменатите страни могат да пребивават на територията на Република Армения не повече от 180 дни в рамките на една година.

(натиснете, за да видите списъка на страните, които имат безвизов режим с Република Армения за определени видове паспорти)

Списък на страните, чиито граждани могат да кандидатстват за входна виза в Република Армения само въз основа на покана (натиснете тук)

Видове визи:

Визата за посещение (V) позволява на чуждестранните граждани да влязат в Република Армения и да останат в страната до 120 дни. Визата за посещение може да се даде за еднократно или многократно влизане (със срок на валидност до една година).Визата за еднократно посещение се дава на чуждестранния гражданин, за да влезе един път в страната в рамките на срока на валидност на визата. Многократната входна виза за посещение може да се издаде със срок на валидност една година. Визата за посещение се издава, когато чуждестранният гражданин има желание да влезе в Република Армения с цел туризъм, посещение на родственици или други лица, за превоз на пътници и товари, делови или други специализирани интереси, за лечение или краткосрочно пребиваване с друга цел. Натиснете тук за списъка на страните, чиито граждани могат да кандидатстват за входна виза в Република Армения само въз основа на покана (правила за оформяне на поканата). Молим да се уверите, че канещата страна (ако е юридическо лице) е оформила поканата в консулското управление на Министерството на външните работи на Република Армения, а в случай, че е физическо лице – в паспортно-визовото управление на Полицията на Република Армения.

Утвърдените покани за лица, пътуващи с делова цел, се изпращат в дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения по електронен път. Индивидуалните покани, оформени от паспортно-визовото управление на Полицията на Република Армения, се представят в оригинал. Покани не се изискват за онези граждани на страните от посочения по-горе списък, които имат документ, удостоверяващ техния арменски произход, за членовете на семействата на граждани на Република Армения или на арменци по произход.

Официалните (O) или дипломатически (D) визи се полагат при посещения с официална цел в служебни и официални паспорти, дипломатически паспорти и Laissez-Passers удостоверения на ООН въз основа на официално искане от страна на министерствата на външните работи, чуждестранните дипломатически мисии, консулските учреждения и международните организации.
Официалните и дипломатическите визи могат да бъдат еднократни или многократни.

Транзитна виза (T) се изисква, ако Република Армения се явява транзитна страна за преминаване в друга държава. Може да бъде еднократна или многократна. Еднократната виза се издава на чуждестранни граждани за еднократно преминаване през територията на страната. Многократната транзитна виза им дава право да преминат няколко пъти през територията на страната в рамките на срока на валидност на визата.

Получилите транзитна виза чуждестранни граждани с могат да останат в Република Армения най-много три дни при всяко транзитно преминаване. Този вид виза може да се издаде само в случай, че в паспорта на гражданина като основание е положена виза за трета страна (ако е необходима за гражданина на съответната страна).

Място на получаване

Визите се издават в дипломатическите представителства и консулските учреждения, както и на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Армения (обикновени визи), или в електронен вид (за Е-виза натиснете тук)

Молим да се има предвид, че притежателите на дипломатически, официални, (служебни специални) паспорти, както и Laissez-Passers удостоверения на ООН, на които предстоят спешни посещения и трябва да получат виза при пристигането си в Република Армения, следва да имат предварителната уговорка с консулското управление на Министерството на външните работи на Република Армения.

В случай, че желаете да кандидатствате за виза чрез консулската служба на Република Армения, а във Вашата страна няма дипломатическо представителство или консулско учреждение на Република Армения, молим да се обърнете към дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения в най-близката или най-удобната за Вас страна. За да се запознаете с пълния списък на дипломатическите представителства и консулските учреждения на Република Армения, натиснете тук.

За получаване на обикновена виза чуждестранният гражданин трябва да представи:

  1. Попълнена молба-анкета (натиснете тук),
  2. Валиден пътнически документ, чийто срок на валидност трябва да превишава най-малко с един месец срока на валидност на визата,
  3. Една цветна снимка паспортен формат,
  4. Покана, ако се изисква такава,
  5. Други документи, ако се изискват (виж „Бележки”),
  6. Документ за заплатена такса (натиснете тук) (формата на заплащане може да е различна за различните страни, молим да се свържете със съответното посолство или консулство).

Срокове на издаване

В дипломатическите представителства и консулските учреждения входната виза за Република Армения обикновено се издава в срок от три работни дни. В определени случаи посоченият срок може да бъде удължен за осъществяване на допълнителни проверки.

Основания за отказ на виза

Отказът за издаване (удължаване на срока) на входна виза, анулирането на издадена виза или забраната за влизане на територията на Република Армения за чуждестранни граждани се осъществява в съответствие с част 1 от чл. 8 Закона за чужденците, ако:

а) лицето е депортирано от територията на Република Армения или лишено от правото на пребиваване и не са изминали 3 години от момента на влизане в сила на решението за депортиране или лишаване от право на пребиваване;

б) лицето е привлечено към административна отговорност за нарушаване на Закона за чужденците и не е изминала една година от вземането на съответното решение;

в) при наличие на достоверни данни, че лицето осъществява дейност, участва, организира или членува в организация, чиято цел е:

- да навреди на националната сигурност, да наруши конституционния ред, да ослаби отбранителната способност на Република Армения;

- да осъществява терористична дейност;

- да пренася незаконно (без съответно разрешение) през границата оръжие, боеприпаси, взривни вещества, радиоактивни материали, наркотици, психотропни вещества, или

- да осъществява трафик на хора и/или незаконни преминавания през граница;

г) лицето страда от заразна болест, която застрашава здравето на населението, с изключение на случаите, когато то влиза на територията на Република Армения за лечение на съответната болест. Списъкът на заразните болести се определя от правителството на Република Армения.

д) при искането на виза е лицето е представило неверни сведения за себе си, или не е представило необходимите документи, или съществуват данни, че неговото влизане или пребиваване в Република Армения преследва цели, различни от обявените, или

е) съществуват други сериозни и обосновани заплахи за сигурността на държавата или обществения ред в Република Армения от страна на лицето

Удължаване на визата

Арменските входни визи се удължават само на територията на Република Армения преди изтичането на срока на визата.

Официалните и дипломатическите визи се удължават в консулското управление на Министерството на външните работи на Република Армения (Правителствен дом 2, „Площад на Републиката”, Ереван, тел. 526950). Визите за посещение и транзитните визи се удължават в паспортно-визовото управление на Полицията на Република Армения (ул.”Мащоц” 13 А, Ереван, тел. 566501). Молим да се има предвид, ако визата не бъде удължена навреме, се предвижда административно наказание – глоба в размер от 50000 до 100000 арменски драма.
Визите за посещение и транзитните визи се удължават, като се заплаща допълнителна такса в размер на 500 арменски драма на ден.

БЕЛЕЖКИ

  1. Ако пристигащото в Република Армения лице не е притежател на национален паспорт или паспорт на ООН (напр. документ за пътуване на лице без гражданство или бежанец), следва да представи копие на удостоверение за раждане и подробни данни за адреса, на който ще пребивава в Република Армения. На притежателите на споменатите по-горе документи, които произхождат от Република Армения, не се предоставя арменска входна виза. Съгласно Закона за гражданството на Република Армения те се считат за граждани на Република Армения и трябва да имат валиден арменски паспорт или да получат удостоверение за завръщане в Република Армения (пасаван).
  2. За живеещите в САЩ, Канада и Европа Кандидатстващите за виза заплащат таксите за връщане на паспорта. Това може да стане чрез предварително заплатена пратка на куриерска служба или представяне на квитанция за заплатена сума, която би покрила разходите за пощенските услуги на FedEx, DHL или друга куриерска служба. Посолствата и консулствата на Република Армения не носят отговорност за загубени по вина на куриерските служби документи.
  3. Чуждите граждани, които могат да получат арменска входна виза само въз основа на покана (виж списъка на страните, чиито граждани могат да получат водна виза за Република Армения само въз основа на покана) , не могат да получат виза на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Армения.

Службите, които издават визи на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република Армения, предоставят само еднократни транзитни визи с 3-дневен срок на валидност и еднократни входни визи за посещение със срок на валидност 21 или 120 дни.

За по-подробни сведения молим да се свържете с нас.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза